สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับ
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดของหลักสูตรจะถือเป็นโมฆะ)
 ปีการศึกษา สาขาวิชาแผนรับสมัครใหม่ชำระเงินค่าสมัครผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
  บัณฑิตศึกษา รอบที่ 1   (รับสมัครตั้งแต่วันที่  17 ก.พ. - 31 ส.ค. 2565)
  ครุศาสตร์   
 1/2565    5191 : การบริหารการศึกษา  307863303030
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
2. มีประสบการในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หากไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องแนบวุฒิของประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ด้วย


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
 1/2565    5197 : หลักสูตรและการสอน  254126252422
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หากไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องแนบวุฒิของประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ด้วย


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
 1/2565    6191 : การบริหารการศึกษา(ปริญญาเอก)  1544443
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาและให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณา


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 1/2565    5122 : รัฐประศาสนศาสตร์  201915131312
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. และคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
 1/2565    5192 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  1584440
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. และคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
  วิทยาการจัดการ   
 1/2565    5118 : การบริหารธุรกิจ  2096665
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ การรับรอง


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 1/2565    5166 : วิศวกรรมเครื่องกล  100000
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วศ.บ ค.อ.บ. วท.บ. ทล.บ. ปท.ส. หรือ อส.บ. ทั้งในและต่างประเทศจากสถาบัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากต่ำกว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน500.00 บาท
เวลา 
  
งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3270-8607 e-mail : acad@mail.pbru.ac.th